Święto liczby π 26-03-2018

Dnia 14 marca 2018 r. odbyła się VI Edycja Szkolnego Konkursu „Święto liczby π". Udział wzięło 5 trzyosobowych zespołów oraz jednosobowy zespół klas "Computer Collage".

Cele ogólne:
- dostrzeganie przez uczniów piękna matematyki;
- rozwijanie u uczniów zainteresowań matematycznych;
- rozbudzanie u uczniów talentów matematycznych;
- kształcenie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy oraz przyjmowania za nią odpowiedzialności;
Cele szczegółowe:
Uczniowie:
- skorzystali ze źródeł i informacji zawartych w prezentacji multimedialnej;
- w ciekawy sposób zaprezentowali zdobyte informacje;
- rozwijają wyobraźnię;
- skorzystali z nowoczesnych narzędzi i źródeł informacji – tablica multimedialna;
- zastosowali zdobytą wiedzę w praktyce;
- zaprezentowali swoje umiejętności publicznie;
- mieli możliwość doskonalić umiejętność koncentracji uwagi i logicznego myślenia;
- poznali i zastosowali zasady zgodnej rywalizacji;
- pojęli się owocnej współpracy w grupie;
- zintegrowali się w grupie rówieśniczej;
- mieli okazję doskonalić swoje umiejętności plastyczne.
Działania wstępne:
- opracowanie prezentacji multimedialnej o liczbie π na przestrzeni wieków oraz ciekawostek o tej liczbie – Maria Malazdra, Patrycja Kubacka kl. II PLO;
- wykonanie plakatów o liczbie π;
- zestawy zadań konkursowych

Zastosowane metody i formy pracy aktywizujące reprezentację uczniów poszczególnych klas:

- prezentacja multimedialna;
- konkurs wiedzy.
-

Przebieg konkursu

1. Prezentacja multimedialna o liczbie π na przestrzeni wieków oraz ciekawosteki o tej liczbie.
2. Quiz o Ludolfinie.
3. Porównywanie liczb.
4. Zaszyfrowane wyrazy.
5. Zadania z liczbą π.
6. Przybliżenie liczby π.
7. Plakat o liczbie π.
8. Podsumowanie wyników konkursu:
Jury w składzie: przewodniczący: mgr Małgorzata Śliwińska – dyrektor "Computer College", mgr Anna Bartkowska – nauczycielka matematyki, przedstawiciele społeczności uczniowskiej w składzie: Martyna Pawlak, Patrycja Kubacka, Maria Malazdra, Bartosz Paszkowski z kl. II PLO po ocenie pracy poszczególnych zespołów klasowych przyznali następujące miejsca:

I miejsce zespół uczniów klasy II PLO w składzie:

Katarzyna Łapczuk
Klaudia Turkowska
Oliwia Woronowicz

II miejsce zespół uczniów klasy II PTI w składzie:

Antoni Krzyżkowiak
Patryk Ryczowski
Stanisław Zdziechowicz

III miejsce zespół uczniów klasy III PLO w składzie:

Andżelika Górecka
Bartosz Teter
Ilona Waszkiewicz

9. Wręczenie dyplomów zwycięzcom.

"Święto liczby π" to okazja do innego spojrzenia na matematyczne myślenie. Stworzyło możliwość publicznego zaprezentowania prezentacji multimedialych o treściach matematycznych przygotowanych przez uczennicę. Umożliwiło zaprezentowanie umiejętności plastycznych przy wykonaniu plakatu o treściach matematycznych. Dało sposobność łatwego przyswajania wiedzy podczas zabawy i korzystania z multimediów uatrakcyjniających naukę. Uczniowie z bardzo dużym zaangażowaniem rozwiązywali zadania konkursowe. Podjęli próby rozwiązania wszystkich zadań. W czasie konkursu panowała atmosfera dobrej zabawy i właściwej rywalizacji oraz integracji zespołów.

Organizatorzy konkursu:

mgr Anna Bartkowska
mgr Waldemar Gręźlikowski
mgr Maja Ochryniuk
mgr Gabriela Taraskiewicz

Partnerzy