Projekty zrealizowane

 

 

We wrześniu 2019 roku rozpoczęła się realizacja III edycji projektu „Poprawa efektywności kształcenia matematyki w niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych w Koszalinie” w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.4. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Zgodnie z założeniami projekt został zrealizowany jest w 3 edycjach w okresie od IX.2017r. do VII.2020r. Celem projektu było podniesienie kompetencji matematycznych uczniów oraz kompetencji cyfrowych 8 nauczycieli matematyki w 4 niepublicznych ponadgimnazjalnych szkołach w Koszalinie.
Wartość projektu 475 600,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich 403 000,00 zł (85%).
Grupę docelową stanowiło łącznie 250 uczniów oraz 8 nauczycieli matematyki z: Informatycznego Liceum Ogólnokształcącego "Computer College" i Publicznego Technikum Informatycznego "Computer College", Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Fundację Oświatową Europejskie Centrum Edukacyjne oraz Zespołu Szkół Niepublicznych "Czaplówka".
Uczniowie otrzymali wsparcie w postaci 50 godzin dodatkowych zajęć z matematyki wynikających z diagnozy ich potrzeb. Część zajęć poprowadzą nauczyciele szkolni w tygodniu, tuż po lekcjach szkolnych, a część nauczyciele akademiccy w wybrane soboty. Część zajęć odbędzie się na terenie uczelni wyższych. Wszystkie zajęcia zostały przeprowadzone aktywizującymi metodami i w środowisku cyfrowych (z wykorzystaniem komputerów, tabletów, tablic interaktywnych oraz kopiujących).
Wszyscy uczestnicy otrzymali też wsparcie w postaci doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz możliwość udziału w uczniowskich zespołach projektowych rozwijających kreatywność oraz umiejętności interpersonalne.

Plan zajęć zdalnych dla III edycji - IV - VI 2020
Formularz zgłoszeniowy do projektu
Regulamin uczestnictwa w projekcie 8.4
Oświadczenie uczestnika projektu

Zrealizowaliśmy kolejną, III edycję projektu „Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów Publicznego Technikum Informatycznego "Computer College" w Koszalinie przy współpracy z lokalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym” w ramach działania "RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego".

Celem projektu był wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie. Wartość projektu 919 950,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich 785 550,00 zł

W trakcie realizacji projektu Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College" wraz z Partnerem Koszalińską Izbę Przemysłowo-Handlową nawiązały ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami działającymi aktywnie w branży informatycznej w Koszalinie.

Zgodnie z założeniami projektu 60 uczestników wzięło udział w stażach zawodowych i nabyło nowe kompetencje praktyczne. Wszyscy uczestnicy odbyli też szkolenia specjalistyczne cenione w branży informatycznej, m.in. HTML5 Application Development Fundamentals, CompTIA, Adobe Photoshop, Google AdWords i Analitycs, CorelDraw, C#, XML, Prestashop.

Harmonogram zajęć specjalistycznych
Harmonogram szkoleń autoryzowanych
Harmonogram staży dla III edycji

Partnerzy